O Stowarzyszeniu

Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne jest jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych.

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana intelektualna i praktyczna działalność naukowa i badawcza na rzecz gromadzenia, rozpowszechniania i zastosowania wiedzy o zjawiskach i procesach społecznych na terenie miasta Szczecina i regionu Pomorza Zachodniego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie, tworzenie i przeprowadzanie projektów i przedsięwzięć pomocnych w realizacji celów Stowarzyszenie,

 • podejmowanie przedsięwzięć naukowych oraz inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich służących wzbogacaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o zjawiskach i procesach społecznych rozgrywających się w społeczeństwach miasta Szczecina i Pomorza Zachodniego,

 • wydawanie publikacji naukowych prezentujących wyniki badań prowadzonych przez Stowarzyszenie lub inne osoby, instytucje, stowarzyszenia itp. podejmujące podobną problematykę badawczą,

 • inicjowanie interdyscyplinarnych badań i publikacji,

 • współpracę z uczelniami wyższymi Pomorza Zachodniego,

 • współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio problematyką badań socjologicznych,

 • pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy na realizację celów Stowarzyszenia.

Zarząd

 • dr Włodzimierz Durka - prezes

 • mgr Paweł Szklarski - Wiceprezes

 • mgr Joanna Pośpiech - Skrabnik

Komisja Rewizyjna

 • dr Sebastian Kołodzijczak

 • dr Regina Thurow

 • dr Albert Terelak